Om Nystagmocatcher

Nystagmocatcher® är en mobiltelefon-adapter och en medicinteknisk produkt, MDR/CE certifierad och registrerad vid Läkemedelsverket. Nystagmocatcher hindrar ögat från att fokusera och belyser det samtidigt. Kläm fast den över kameralinsen på din mobiltelefon. Håll Nystagmocatcher mot höger öga och spela in ett fem minuter långt videoklipp. Samtidigt genomför du åtta undersökningar genom att följa tal- och ljudinstruktioner som du spelar upp från en dator, läsplatta eller annan telefon. Efter videoinspelningen sparas videoklippet i din mobiltelefon, det kommer då att innehålla diagnostisk information om ditt balanssinne.

Genomför undersökningen under yrselanfall eller perioder med yrsel och balansstörning, till exempel vid skov av kristallsjuka. Det är viktigt att du inte ser med ditt vänstra öga. Under undersökningen ska du antingen blunda med det eller tejpa för det med ett ögonplåster.

Undersök balanssinnet själv!

Trots att vetenskapliga studier slagit fast att över hälften av alla tillstånd med yrsel och balansrubbningar beror på störningar i balanssinnet, undersöks balanssinnet bara bristfälligt eller ofta inte alls i allmän sjukvård. Att synliggöra ögonrörelser och analysera deras mönster är det enda sättet att närmare förstå balanssinnets impulser och sjukdomar.

Men i allmän sjukvård saknas ofta utrustning för att tydliggöra ögonrörelser och det saknas ofta vana och erfarenhet för att tolka ögonrörelser.

Det vill vi ändra på. Med en Nystagmocatcher på din mobiltelefon äger du själv de viktigaste diagnostiska verktygen för yrselsjukvård. Om inte sjukvården undersöker ditt balanssinne får du göra det själv. Diagnostiken blir allra säkrast om du gör undersökning och videoinspelning när du upplever yrsel.

Det är viktigt att du inte kan styra eller fokusera blicken. Under undersökningarna ska du därför blunda med vänster öga (ögat som inte filmas) eller täcka över det med täckplåstret.

Avsedd användning

Nystagmocatcher ska användas tillsammans med en mobiltelefon för att dokumentera diagnostiska ögonrörelser hos vuxna med pågående yrsel eller balansstörning.

För att inte riskera ett försenat omhändertagande vid stroke och andra livshotande sjukdomar är den avsedda användningen inte det allra första insjuknandet utan återkommande anfall och episoder med snarlika yrsel- och balanssymtom.

Genomför en standardiserad yrselundersökning som inbegriper tester med huvudet stilla, blickriktningstester, lägestester och huvudskakningstest. Genomför en videoinspelning och spela samtidigt upp våra instruktioner via en annan ljudkälla. Syftet med Nystagmocatcher är att fånga diagnostiska ögonrörelser.

Nystagmocatcher fungerar med de flesta mobiltelefoner men är inte avsedd att användas på läsplattor. På mobiltelefoner med flera kameralinser ska du klämma fast Nystagmocatcher över den dominanta kameralinsen. Genom att videofilma och peka mot de olika linserna förstår du vilken lins det är. För enstaka telefonmodeller med centralt placerad kameralins, kan klämman vara för kort.

Filmade ögonrörelser från ett yrselanfall eller ett skov av pågående lägesrelaterad yrsel ger en säker och detaljerad information om balanssinnets impulser vid undersökningstillfället.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Om vi kan se ditt ena ögas rörelser och samtidigt förstår vilken undersökning du samtidigt utför, då kan vi uttala oss om balanssinnets funktion från undersökningstillfället. Det hjälper oss ytterligare om du på videoklippet markerar “nu är det mycket yrsel” eller gör ett stönande läte när du upplever särskilt mycket obehag.

Vi kan inte uttala oss om impulserna i ditt balanssinne före och efter undersökningen. Av medicinskt-juridiska skäl är vår diagnostik begränsad till de videoinspelade ögonrörelserna och den tidsrymd när du gjorde undersökningen, därför ska du försöka genomföra den när du upplever mycket besvär.

Vi bedömer inte din sjukhistoria sedan tidigare men däremot är vi intresserade att få veta vilka symtom du hade precis vid undersökningstillfället.

Tekniska förutsättningar

För att skapa ett videoklipp ska du kunna:  

 • montera Nystagmocatcher framför den dominanta kameralinsen på din mobiltelefon   
 • montera ögonskärmen på Nystagmocatcher
 • tända belysningen med skjutkontakten
 • hålla Nystagmocatcher framför ett öga
 • spela upp en 5 minuter lång ljud-instruktion via dator, läsplatta eller annan telefon och följa den
 • hålla det filmade ögat öppet och samtidigt blockera det andra ögat från synintryck  
 • starta telefonens videoprogram, videofilma det ena ögats rörelser och spara ett högst 5 minuter långt videoklipp på din smartphone 

För att få telemedicinsk hjälp att tolka inspelade ögonrörelser, få diagnostik och behandlingsråd ska du dessutom kunna 

 • spela upp ljudinstruktionerna tillräckligt högt för att de ska höras på videoklippet
 • före videoinspelningen ställa in videokvaliteten till den lägsta HD 30 kunna sända videoklippet via vår GDPR säkra molntjänst
 • sända videoklippet via molntjänst och identifiera dig via bank-ID
 • kommunicera via chatt via vår molntjänst 

Använd inte Nystagmocatcher (risk för försenat rätt omhändertagande)  

 • vid tecken på livsfarlig sjukdom, till exempel misstänkt akut hjärnsjukdom eller hjärtinfarkt.  
 • vid det allra första insjuknandet med yrsel och balansstörning
 • om du är barn

Uppsök en akutmottagning om du insjuknar med plötslig yrsel och balansstörning och samtidigt har något av dessa symtom 

 • kraftig smärta i huvudet, nacken eller i bröstet 
 • plötsliga svårigheter att stå och sitta själv 
 • förlamning eller känselbortfall i armar, i ben eller i ansiktet 
 • svårigheter att tala eller att svälja 
 • plötslig ensidig dövhet 
 • medvetslöshet 

Övrigt

Symbolbeskrivning på produkten

Källsortering

Nystagomocatchers ljuskälla kan tas loss och sorteras som elektronikavfall. Efter det ska Nystagmocatcher sorteras som plastavfall. 

Rapportera olyckor och tillbud 

Alla olyckor och tillbud där produkten har varit inblandad ska rapporteras till tillverkaren och till Läkemedelsverket.

Tillverkare 

Vertigocatcher Diagnostics AB orgnr. 556926-9730

Gammelgårdsvägen 48 plan 6. 112 64 Stockholm

Kontakt via kontaktformulär

Kontakt via telefon vxl 08-41020064 knappval 5, telefontid tis- och fredagar kl 09-9.30